O nás

Náš kolektív / Denný poriadok / Poplatky / Tlačivá na stiahnutie

 

Naša Materská škola sa nachádza v tichom prostredí mestskej časti Dúbravka. Jej zriaďovateľom je Miestny úrad Dúbravka, sídliaci na Žatevnej ulici číslo 2.
Materská škola poskytuje celodenné aj poldenné predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou.
Výchovu a vzdelávanie realizuje materská škola v štyroch triedach. Každá trieda má vlastný vchod, šatňu, umyváreň a spálňu. Pre pobyt vonku slúži deťom školská záhrada, ktorá je oplotená a ponúka deťom priestor pre relax a hru. Časť záhrady je vysadená ihličnatými a listnatými stromami, ktoré počas letných mesiacov dovoľujú deťom oddych v tieni. Detské ihrisko tvoria dve pieskoviská, detské preliezačky, šmykľavka, priestor pre jazdu na odrážadlách a detské pódium.  Malých futbalistov určite poteší umelý trávnik s bránkami. Po záhrade sú účelovo rozmiestnené lavičky. Pitný režim v záhrade je zabezpečený v drevenom altánku.

Ciele Materskej školy

 • Dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.
 • Komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa s ohľadom na jeho jedinečnosť, individuálne potreby
 • Rozvíjať tvorivosť, fantáziu, pamäť, reč, pozornosť, logické myslenie
 • Spoznávať svet prostredníctvom  hry
 • Utvárať si pozitívny vzťah k zdraviu a k pestovaniu zdravého životného štýlu
 • Utvárať si pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám a telesnej výchove

Aktivity organizované materskou školou:

 • folklórny súbor
 • výtvarný krúžok
 • výuka  cudzieho jazyka (AJ),
 • krúžok tanečnej rytmiky,
 • hudobno-dramatický krúžok,
 • fašiangový karneval,
 • enviromentálna výchova (ekoprogramy),
 • branné vychádzky do prírody,
 • výletná jazda po dominantách Bratislavy vláčikom Prešporáčikom
 • divadelné predstavenia,
 • spolupráca so ZŠ, PaSA, DSS Aktiva a Diagnostickým ústavom K.Matulaya
 • spolupráca s Pedagogickou a sociálnou akadémiou,
 • saunovanie detí,
 • hipoterapia ( Projekt „Koníky pre materské školy“ ),
 • tvorivé dielne s rodičmi, vystúpenia a besiedky pre rodičov, brigády na ŠD…


Náš kolektív

TRIEDA

PEDAGÓGOVIA

      1.trieda  

Milada Korenačková
Ing. Katarína Moravčíková

      2.trieda  

Veronika Raučinová
Mgr. Daniela Jakubová

      3.trieda

Bc. Katarína Zápražná
Mgr Ingrid Duban (riaditeľka MŠ)

      4.trieda

Lenka Šarközyová
Eva Dugovičová

 

PREVÁDZKOVÍ ZAMESTNANCI

Školníčka

Emília Rothová

Upratovačky

Nataša Barteková
Lucia Hlinková

 

STRAVOVANIE

Vedúca školskej jedálne

Emília štefeková

O naše brušká sa starajú

Iveta Bondorová
Milan Kapuš

 

 

Denný poriadok

6,30 hod.


8,20 – 8,40 hod.       
8,45 – 9,05 hod.
11,20 – 11,40 hod.             
11,45 – 12,05 hod.             


14,20 – 14,40 hod.            
14,45 – 15,05 hod.

17,00 hod.                         

Začiatok dennej prevádzky MŠ
Schádzanie detí
Hry a hrové činnosti
Pohybové a relaxačné cvičenia
Edukačné aktivity
Osobná hygiena

Desiata - 1. a 2. trieda
Desiata – 3. a 4. trieda 

Edukačne aktivity
Pobyt  vonku
Osobná hygiena

Obed - 1. a 2. trieda
Obed -  3. a 4. trieda   
Odpoludňajší odpočinok

Olovrant - 1. a 2. trieda
Olovrant - 3. a 4. trieda   

Hry a hrové činnosti
Krúžkové aktivity
Edukačne aktivity
Pobyt vonku

Ukončenie dennej prevádzky MŠ


Poplatky

 

Poplatok za čistiareň a ZRŠ
Číslo účtu RR:  SK85 0900 0000 0001 7975 0628

Školné
Na základe VZN č.6/2012 zo dňa 28.9.2013, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2012 zo dňa 6.3.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach sa určuje mesačný poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole od 10.10. 2013 na : 
25 € (pre deti s trvalým pobytom v Dúbravke) 
30 € (pre deti s trvalým pobytom mimo Dúbravky)
Poplatok sa nevzťahuje na deti jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.
Číslo účtu MŠ: SK85 0200 0000 0016 3551 4253
Splatnosť: do 10. dňa príslušného mesiaca

Do poznámky pre prijímateľa prosíme uviesť meno dieťaťa.


Tlačivá na stiahnutie

 Žiadosť-
prerušenie dochádzky dieťaťa do MŠ