Strava

Rozpis podávania stravy / Odhlásenie zo stravy / Platby za stravu a režíjné náklady

 Jedálny lístok :

Alebo si jedálny lístok môžete stiahnuť ako PDF.

 

ROZPIS PODÁVANIA STRAVY V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

 


Desiata


8,20 – 8,40 hod.      1. a 2. trieda          

8,45 – 9,05 hod.      3. a 4. trieda 

Obed


11,20 – 11,40 hod.              1. a 2. trieda         

11,45 – 12,05 hod.              3. a 4. trieda 

Olovrant


14,20 – 14,40 hod.            Olovrant - 1. a 2. trieda        

14,45 – 15,05 hod.            Olovrant - 3. a 4. trieda

 

Deti môžete odhlásiť zo stravy osobne, alebo telefonicky vždy do 8,00h. na tel. čísle

02 / 6436 59 68.

Vedúca školskej jedálne:  Emília Štefeková
Tel.č: 02 / 6436 59 68
Email: damborskeho.jedalen@gmail.com

 

Platby za stravu a režijné náklady


Stravná jednotka/deň 
Režijný náklad: 
Spolu na deň:
Platby paušálom
(priemer 20 dní ):

1,27 Eur (desiata 0,30 €; obed 0,72 €; olovrant 0,25 €)
0,32 Eur ( nevratná  čiastka )
1,59 Eur
31.80 Eur

 

Platby za stravu budú prebiehať vždy za príslušný mesiac počínajúc od 1. septembra. Platby musia prebehnúť najneskôr do 10 dňa v mesiaci. Do poznámky uviesť meno dieťaťa a triedu (1,2,3,4). Réžia je nevratná suma.

V prípade, že dieťa nebude čerpať olovranty (minimálne celý jeden kalendárny mesiac), mesačný paušál činí 26,80 Eur vrátane nevratnej réžie. Túto informáciu prosíme nahlásiť emailom vedúcej školskej jedálne a triednej učiteľke.

Číslo účtu 
Variabilný symbol
Konštantný symbol
Účel platby
Termín

SK38 0200 0000 0016 3552 6254
mesiac, za ktorý platíte a rok/napr.92017/
0308
Meno dieťaťa a trieda
Do 10. dňa v mesiaci

Prosíme nahlásiť alergie detí na stravu a priniesť potvrdenie od lekára s presným rozpisom dotknutých potravín.